СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ 1-7 КЛАС

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОКСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 04_01_2021 – 31_01_2021 ГОДИНА


Седмично разпределение   на педагогическо  взаимодействие /педагогически ситуации/ в разновъзрастова подготвителна група за задължително предучилищно обучение от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии
през  периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г.
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В IV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ОТ 14.12.2020 ДО 21.12.2020  ГОДИНА


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА 5 – 7 КЛАС
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОКГрафик за обучение в on-line  среда  за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.График за обучение в on-line среда  за периода 16.03.2020 г. – 27.03.2020 г.