Финансови отчети

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

НА ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ” ГР. ТРОЯН

 

 

           През първото тримесечие отчетната 2017г. по приходната част на бюджета са постъпили суми както следва:

 1. Държавна отговорност                              98 407,70 лв

В т.ч.   Делегирана отговорност                                   94 910,00  лв

              За транспорт ученици                                        3 497,70 лв

           

 1. Местна отговорност                            24 486,75 лв

 В т.ч.                      Приходи от такси                                     80,00 лв

                                 Приходи от дарения                                 724,67 лв

                                 От вторични суровини                              46,11 лв

                                 За училищния стол                               2 108,00 лв

                                 От застраховка автобус                         522,00 лв

                                 Други дейности по образованието          39,00 лв

                                

 

 1. Трансфери по проекти                        4 478,00 лв

           Проект „Подкрепа за равен достъп

и личностно развитие“                                                         4 478,00 лв

          

         

           От предходната година е възстановен по сметката на училището преходен остатък, в размер на  23234,93  лв, който е от реализирани икономии и неусвоени средства както следва:

 

Проект „Твоят час“                                                                  4551,00лв

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно

 развитие“                                                                                    3830,45лв

НП „С грижа за всеки ученик“                                                  250,00лв

По ПМС № 129                                                                              324,02лв

По ПМС № 308                                                                            3747,02лв

По ПМС № 84                                                                             5725,00лв

Дейност „Училищен стол“                                                       125,00лв

Дейност „Общообразователни училища“                            1801,00лв

От собствени приходи                                                             2881,44лв

        Средствата от преходния остатък се реализират с изпълнението на бюджета през следващата отчетна година.

 

 

        Касовото изпълнение на бюджета по дейности и параграфи в ОУ „Иван Хаджийски” гр. Троян за първото тримесечие на 2017г. е както следва:

 

 

 

Дейност Общообразователни училища

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 186425 56552
202 Възнаграждения извънтрудови правоотношения 800 0
205 СБКО, раб.облекло и др. с х-р на възнаграждение 650 648
208 Обезщетения с характер на възнаграждение 0 0
209 Др. плащания (болнични от работодателя) 2000 245
551 ДОО 28150 6789
552 Професионален учителски фонд 6580 2053
560 Здравно осигуряване 11100 2887
580 ДЗПО 3550 996
1011 Храна /безплатни закуски, поевтиняване храна/ 6547 1221
1013 Работно облекло непедагогически персонал 8920 130
1014 УТС, учебници, обучения педаг. персонал 3200 24
1015 Материали 13405         447
1016 Вода, горива, ел. енергия 24000 14414
1020 Външни услуги 14393 2979
1030 Текущ ремонт 2500 0
1051 Командировки в страната 2050 115
1062 Разходи за застраховки 100 9
1091 СБКО – план 4730 0
    319100 89509

 

 

Дейност Други дейности в образованието – Държавна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 2940 1455
551 ДОО 401 196
560 Здравно осигуряване 145 70
1015 Материали 1121 61
1016 Вода, горива, ел.енергия 1419         1418
1020 Външни услуги 3175 30
1062 Застраховки 297 297
    9498 3527

 

 

 

 

 

Дейност Спорт за всички – Държавна отговорност

 

§ 1015 Материали       324 0

 

 

Дейност Ученически столове – Местна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 1675 1675
209 Др. плащания (болнични от работодателя) 62 62
551 ДОО 189 189
560 Здравно осигуряване         88             88
580 ДЗПО 50 50
1016 Вода, горива, ел. енергия 118 50
    2182 2114

 

 

 

Дейност Други дейности в образованието – Местна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
1015 Материали 80 79
1020 Вода, горива, ел. енергия 522 522
    602 601

 

 

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
1015 Материали 500 2
1016 Вода, горива, ел. енергия 2240 0
1020 Външни услуги 224 42
    3318 44

 

 Изтегли документа: Finansov otchet 1 trimesechie 2017

=========================================

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016г. НА ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ” ГР. ТРОЯН

През отчетната 2016г. по приходната част на бюджета са постъпили суми както следва:

През отчетната 2016г. по приходната част на бюджета са постъпили суми както следва:

 1. Държавна отговорност                                                   362 731,18 лв

В т.ч.   Делегирана отговорност                                  306 522,00  лв

Неделегирана отговорност                                          39 253,00 лв

За медикаменти                                                                130,00 лв

За транспорт ученици                                                   16 826,18 лв

 1. Местна отговорност                                                  24 486,75 лв

В т.ч.   Приходи от такси                                         2 260,00 лв

Приходи от дарения                                                1 472,25 лв

От вторични суровини                                            510,50 лв

За училищния стол                                                 7 907,00 лв

Дофинансиране за текущ ремонт
спортни площадки                                                  8 425,00 лв

Дофинансиране за Проектиране на
основен ремонт сгради                                        2 400,00 лв

За „Училище сред природата“                         1 449,00 лв

Други дейности по образованието                63,00 лв

 

 1. Трансфери по проекти                                         31 070,00 лв

Проект „Подкрепа за равен достъп
и личностно развитие“                                         26 519,00лв

Проект „Твоят час“                                                  4 551,00лв

От предходната година е възстановен по сметката на училището преходен остатък, в размер на  80 092  лв, който е от реализирани икономии и неусвоени средства както следва:

  1. Дейност Общообразователни училища  14969 лв

В т.ч. за храна по ПМС № 308      2937 лв

 1. От НП „С грижа за всеки ученик”                 2070 лв
 2. Извънучилищни дейности                         1325 лв
 3. Дейност Столове                                              2293 лв
 4. Дейност Дофинансиране                                         5855 лв
 5. За целодневна организация                                  5446 лв
 6. По ПМС №129                                                  393 лв

Средствата от преходния остатък се реализират с изпълнението на бюджета през следващата отчетна година

Касовото изпълнение на бюджета по дейности и параграфи в ОУ „Иван Хаджийски” гр. Троян за 2016г. е както следва:

 

Дейност Общообразователни училища

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. Правоотношения 222758 222758
202 Възнаграждения извънтрудови правоотношения 1566 1566
205 СБКО, раб.облекло и др. с х-р на възнаграждение 10718 10718
208 Обезщетения с характер на възнаграждение 34224 34224
209 Др. плащания (болнични от работодателя) 2073 2073
551 ДОО 26390 26387
552 Професионален учителски фонд 8336 8335
560 Здравно осигуряване 11563 11563
580 ДЗПО 3886 3886
1011 Храна /безплатни закуски, поевтиняване храна/ 7792 5289
1013 Работно облекло непедагогически персонал 390 390
1014 УТС, учебници, обучения педаг. пелсонал 6028 3690
1015 Материали 3299         3211
1016 Вода, горива, ел. енергия 13204 13204
1020 Външни услуги 11736 8782
1030 Текущ ремонт 898 0
1051 Командировки в страната 2050 1232
1062 Разходи за застраховки 602 102
367513 357410

 

 

Дейност Извънучилищни дейности – Държавна отговорност

 

 § Наименование на параграфа План Отчет
 101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 500 168
551 ДОО 55 17
552 УПФ 25       7
560 Здравно осигуряване 30 8
580 ДЗПО 15 5
1013 Работно облекло 200 0
1014 УТС, учебници, обучения педаг. персонал 50 0
1020 Външни услуги 400 0
1091 СБКО – план 50 0
1325 205

 

Дейност Други дейности в образованието – Държавна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 4406 4406
551 ДОО 577 577
560 Здравно осигуряване 200 200
1015 Материали 2028 2028
1016 Вода, горива, ел.енергия 6124         6124
1020 Външни услуги 2889 2889
1062 Застраховки 602 602
16826 16826

 

 

Дейност Здравен кабинет в детски градини и училища – Държавна отговорност

 

§ 1012 Медикаменти       130 130

 

 

Дейност Спорт за всички – Държавна отговорност

 

§ 1015 Материали       840 516

 

 

Дейност Ученически столове – Местна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
101 РЗ на персонала по тр. правоотношения 7014 7014
205 СБКО, раб.облекло и др. с х-р на възнаграждение 205 190
551 ДОО 733 733
560 Здравно осигуряване  344 344
580 ДЗПО 256 201
1013 Работна облекло 130 130
1015 Материали 34 34
1016 Вода, горива, ел. енергия 1303 1248
1020 Външни услуги 181 181
10200 10075

 

 

Дейност Извънучилищни дейности – Местна отговорност

 

§ 1020 Външни услуги       1484 1484

 

 

 

Дейност Други дейности в образованието – Местна отговорност

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
1015 Материали 48 48
48 48

 

 

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности

 

§ Наименование на параграфа План Отчет
1015 Материали 250 241
1016 Вода, горива, ел. енергия 7631 7558
1020 Външни услуги 50 47
1030 Текущ ремонт 9925 9922
1051 Командировки в страната 100 94
5100 Основен ремонт на ДМА 2400 2400
20356 20262

 

 

В края на 2016г. е реализиран преходен остатък в размер на 23234,93 лева, в това число:

Проект „Твоят час“                                                                  4551,00лв

Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“                              3830,45лв

НП „С грижа за всеки ученик“                                                  250,00лв

По ПМС № 129                                                                        324,02лв

По ПМС № 308                                                                        3747,02лв

По ПМС № 84                                                                         5725,00лв

Дейност „Училищен стол“                                                       125,00лв

Дейност „Общообразователни училища“                            1801,00лв

От собствени приходи                                                             2881,44лв

 

Средствата от преходния остатък се реализират с изпълнението на бюджета през следващата отчетна година.