ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОУ „Иван  Хаджийски” –гр. Троян е общинско училище  , вписано   с булстат 000281526 , със седалище и адрес  гр. Троян, ул.“Христо Ботев“ № 210 .

    Защитата на личните данни на всеки служител и клиент е от изключителна важност за ОУ „Иван  Хаджийски” . По тази причина е разработена настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, обработваме, използваме и съхраняваме информацията, съдържаща лични данни.

ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането на лични данни е свързано с изискванията на нормативните актове и на вътрешните правила, залегнали в дейността на Училището.

         Лични данни се събират и обработват на лицата, кандидатстващи за работа в училище, и на лицата, влизащи в договорни трудови или търговски отношения с Училището.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ

         Всяко лице, чиито лични данни се събират, обработват, използват и съхраняват има следните права:

  • да бъде запознато с целите, за които се събират и използват личните му данни
  • при поискване да бъдат унищожени и заличени личните му данни, ако това не е в противоречие с изискванията на нормативните актове и вътрешните правила на Училището.
  • при поискване в законно установения срок да получи информация, дали в дружеството има съхранени негови лични данни и какви са те
  • да поиска актуализиране на своите лични данни
  • да изисква конфиденциалност на личните си данни пред трети лица

ЗАЩИТНИ МЕРКИ

         ОУ “Иван Хаджийски“ предприема технически, технологични и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неправо имащи лица. Мерките за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

         Достъп до личните данни имат:

  • оторизирани служители на Училището
  • държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и Училището  е длъжно да я предостави по силата на нормативен акт
  • лицето, чиито данни се обработват

РЕГИСТРИ

         С цел осъществяване на строг контрол при събирането, обработването и съхранението на лични данни се водят дневници, в които се описва всяко действие, свързано с обработваните лични данни

май 2018 г.

гр. Троян