Правилници

Правилник за Дейността на училището 2017-18 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Училищна програма

За часовете, които не се водят от учители специалисти

План за защита при бедствия

План за квалификационна дейност  през учебната  2016-2017г.

Годишен план на училището  за учебната 2016-2017г.

Правилник за дейността на училището 2016-2017 г.

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Система за финансово управление и контрол

Счетоводна политика на ОУ „Иван Хаджйиски“

Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на ОУ „Иван Хаджийски“