АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Прием в първи клас

Описание на административната услуга

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Необходимите документи за изпълнение на желаната услуга се попълват на място в училище след сравняване на оригиналите на изискваните документи!
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

КАНЦЕЛАРИЯ: 0879319093

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ: 0888218526

E-MAIL НА УЧИЛИЩЕТО: iv_had1896@abv.bg