ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

за учебната 2018 / 2019 година

Настоящият План е приет на заседание на ПС, протокол №14 от 28.08.2018 г.

Раздел I

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището.

Раздел II.

Мисия на училището

Визия на училището

Цели на училището

Стратегии в дейността на училището

Приоритети в дейността на училището

Раздел III.

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

Квалификационна дейност в училище.

Видове вътрешноучилищен контрол.

Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия.

Културно-масова и спортно – туристическа дейност

       Раздел I

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

         Цялостната дейност на ОУ ”Иван Хаджийски” през учебната 2017/2018 година, протече съгласно заложените в годишния план задачи и цели. В училището се обучаваха 121 ученици, разпределени в 6 паралелки и 4 ПИГ.

 Пътуващите с безплатен транспорт през учебната година бяха 33. Училището работеше по Национална програма „Без свободен час“.

         В последните години ОУ”Иван Хаджийски се развива и утвърждава като средищно училище, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в учебно- възпитателния процес.

         В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП).  Постигнати бяха успехи по следните направления:

–   обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

–  участие в  общинския кръг по математика, БЕЛ,  ИТ, история, география, биология и ЗО, химия и ООС, в областния кръг на олимпиадите по биология и ЗО;

 – Участие  в състезание „Млад огнеборец“, общинско състезание по шахмат, „Европейско кенгуру“, Състезание на СБНУ и др.

– спортни празници,.

–  много добри резултати бяха постигнати при външното оценяване в 4 , като добри могат да се отчетат като цяло в 7 клас. По-висок е броят на слабите оценки по БЕЛ и математика в седми клас,  поради спецификата на един от класовете през тази учебна година;

– успешна интеграция на ученици от етническите малцинства.

         Учителският екип има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми, като отговорно отстоява професионалните си задължения.

            В училището се обучават ученици от града и 8 села с различен етнически състав. По-голяма част от децата са мотивирани  и учебният процес се провежда на  много добро ниво. Все по-добре се реализира и интеграцията и осигуряването на подпомагаща среда за децата със СОП.       Училищният екип  е от амбициозни, много добре подготвени специалисти  и е  налице добър психоклимат.

          В района на училището живеят деца от малцинствен произход от социално слаби семйства, с които се работи трудно, поради липса на заинтересованост и контрол от страна на  родителите им. Част от тези деца заминават за чужбина, което нарушава нормалното протичане на процеса на обучението им.

         Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив.

         3.Възможности и опасности:

     *  Достъп до финансови средства и други външни източници.

     *  Обучение на учители и ученици за привличане на средства по програми.

     * Търсене на нови партньорства, включително с НПО и медии и популяризиране на многообразието.

     *  Липса на достатъчно информация и непознаване на различните етноси.

4. Препоръки:  

 • да продължи работата по гражданското и здравно образование на учениците;
 • да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и се търси съдействие от отдела за закрила на детето; Детска педагогическа стая, районния инспектор, да се изработи план за посредничество при решаване на конфликти
 • да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;
 • Активизиране работата на МО и изградените комисии в училището;

Раздел II

         1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

         Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;  адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на  поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

         Формиране на  личности  с висока  интелектуална  подготовка  и култура  с ярко  изразено гражданско съзнание и поведение, способни  за  ефективна  обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните  образователни  изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните  ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на  гражданско  общество  у нас; адекватно  ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността  и стимулиране  на творческите  заложби. Популяризиране на успехите на училището.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

         Утвърждаване на ОУ “Иван Хаджийски” като училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат  творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие и дискриминаци.

      Прилагане на творческо и критично мислене в усъвършенстване на УВП за утвърждаване  на младия човек  като гражданин на България и света.

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 • Издигане и утвърждаване престижа на училището.
 • Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес.
 • Даване на добра общообразователна подготовка.
 • Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на учителите.
 • Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
 • Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив.
 • Изяви в областта на музиката, спорта  и изобразителното изкуство и по предметите от различните КОО.
 • Включване на ученици със СОП и от етнически малцинства.
 • Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства.

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

• Стимулиране активността на учениците в ЗП /ЗУЧ/, ЗИП /ИУЧ/, в групите по СИП /ФУЧ/ и извънкласна дейност, чрез развиване способностите на талантите и подпомагане на изоставащите ученици, децата в неравностойно социално положение.
• Акцентране върху спосбностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.
• Утвърждаване облика на училището и чувството на принадлежност към него от всеки ученик.
• Последователна  и  целенасочена  училищна  политика  по  обновяване  и  мо-дернизиране  на  материално-техническата  и  дидактическа  база.
• Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

• Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на обучение.
• Повишаване ефективността на УВП чрез повишаване професионалната подготовка, , компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
• Подобряване на вътрешно-училищната и методическа дейност.
• Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуално възпитание и превенция на зависимостите от алкохол, тютюнопушене и наркомании.

• Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. Разработване и спечелване на проекти.
• Утвърждаване на УН като орган, подпомагащ цялостния УВП.

• Изграждане на собствен облик и училищни ценности; възпитание на чувство за принадлежност към училището от всеки наш възпитаник.

• Ученикът за бъде поставен в центъра на цялата дейност – с грижа и внимание за неговото обучение  и  развитие

• Стратегия  „от  оцеляване  към  развитие”  за  утвърждаване  на  училището като  водеща  образователна  институция  в  общината.

5. ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 • Повишаване ефективността на УВП чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
 • Достигане  равнище  на  ДОС, осигуряващо  успешно  и  добро  представяне  на  олимпиадите и  външното  оценяване.
 • Активизиране  на  ученическото  самоуправление.
 • Подобряване на вътрешно-училищната квалификационна и методическа дейност.
 • Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Финансово управление и контрол.
 • Гражданско образование.
 • Работа  за решаване на проблеми , свързани с децата от ромски произход и деца със СОП.
 • Осъществяване на  задължителното обучение  до 16 години
 • Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на свободното време.
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на  родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.
 • Реализиране на националното външно оценяване за 4 и 7 клас.
 • Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни програми на различни неправителствени организации.

Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 • Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители. До третата седмица след започване на учебната година да се установи входно ниво по всички предмети, като се използват подходящи форми и методи. До 15 октомври да се обобщят и анализират резултатите на работни срещи.

      отг. Преподавателите,                                         срок: 5.10., 15.10. 2018 г.

 • Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците.

      отг.  Преседатели  на МО                                    срок:.27.09.2018 г.

 • Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

      отг. Директор                                                        срок: септември 2018 г.

 • Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност.

      отг. Ивета Кючукова                                                 срок: септември 2018 г.

 • Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната 2018/19 година.

        отг. Директорът                                                    срок: 25.09.2018 г.

 • Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

       отг. Директор,                                                        срок: септември 2018 г.

 • Издирване на деца подлежащи на задължително обучение.

        отг.Класните ръководители                             срок: септември 2018 г.

 • Планиране на:

– броя постъпващи първокласници;

отг.   Директор                                              срок: май 2019г.

     –  броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг. Директор                                           срок: юни 2019 г.

     –  нуждите от педагогически кадри;

отг. Директор                                     срок: септември 2018 г., юни 2019 г. 

–  дейности по организацията и  честване на патронния празник  на училището;

отг. Комисия                                                           срок: октомври  2018 г.         

    –  необходимата учебна и училищна документация;

отг. Директор                                                          срок: януари 2019 г.

 • Координиране и взаимодействие с:

–   Легитимни институции-във връзка с осигуряване на безопасни условия на    обучение, възпитание и труд

-РЗИ – във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебно-възпитателния процес

-КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”, организиране на конкурси и мероприятия.

– Служба ПАБЗН

-Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени организации, фирми, общински организации.

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 • Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.

          отг.   Учители по ИТ                                   срок: септември 2018 г.

 • Определяне на приоритетите при пoдобряване на материално-техническата база.

            отг.Директор                                                        срок: октомври 2018 г.

 • Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.-е-дневник, училищен сайт

          отг.  Директор, заместник – директор                  срок: октомври 2018 г.

 • Реализация на планираните  ремонтните работи – ограда, двор, класни стаи, кабинети, коридори

       Отг. Директор, Комисия                             срок: септември 2016 г-май 2017г.

 • Провеждане на медицински прегледи на учениците. Мерки за подобряване на здравната хигиена в училище.

            отг. Мед.лице                                               срок: септември 2018 г.

 • Осигуряване на подходящи условия за отдих на учениците от първи клас и учителите.

        отг.  Директор                                                       срок: септември 2018 г.

 • Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

          отг.  Комися                                                        срок: октомври 2018 г.

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

 • Тържествено откриване на новата учебна година.

       отг. Комисия                                               срок: 17 септември 2018 г.

 • Ден на независимостта на България ­ национален празник.

      отг.кл. р-ли                                                            срок: 22 септември 2018 г.

         Патронен празник на училището

        отг.кл. р-ли                                                          срок: 13 октомври 2018 г.

 • Ден на народните будители

         отг.кл. р-ли                                          срок: 1 ноември 2018 г.

 • Коледни тържества.Украса

      отг. Кл.р-ли , Комисия                                           срок: декември 2018 г.

 •    Честване 19 февруари – денят на Васил Левски.

     отг. Кл.р-ли                                         срок: февруари 2018 г.

 • Трети март ­ Ден на Освобождението на България (Нац. празник)

     отг. Кл.р-ли,                                    срок: март 2018 г.

 • Посрещане на първа пролет

       отг. Кл.р-ли,  Ученически съвет,                       срок: 21 март 2018 г.

 • Празник на буквите ­ I клас.

        отг. Кл.р-л  І кл.,                                     срок: март 2017 г.

 • Великденско тържество и украса

      отг. Кл.ръководители,                         срок: април 2018 г.

 • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

             отг. Кл.р-ли,  Комисия                                         срок: май 2018 г.                  Първи юни ­ международен ден за защита на детето.

              отг. Кл.р-ли, 3 – 4 клас                                      срок: май, юни 2018г.

 • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI.

          отг.  Кл.р-ли, Кокисия                                                     срок: 2 юни 2018 г.

 • Тържествено изпращане на осмокласниците и седмокласмиците.

         Отг. Комисия                                                срок:  15 юни 2017 г.

 • Закриване на учебната година.

         Отг. Комисия                                                                 срок:  юни 2018 г.

 • Съединението на България

        отг. Комисия,                                                            срок:06.09.2018г.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ

 • Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2018/2019 година ­ утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в средните училища през 2018/2019 г.

                                               срок. по график

5.ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

          4 клас- отг. Соня Пенчева

          7 клас- отг. Дица Симеонова, Евгения Калова

                                                                                            срок: по график

       5. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

       Съгласно приет План за квалификационната дейност за учебната 2018 – 2019 г.

6. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

6.1. Обект и предмет на контролната дейност:

 • учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
 • учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;
 • работата на обслужващия и помощния персонал;
 • косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
 • счетоводна дейност;
 • финансово управление и контрол.

6.2. Форми на контролната дейност:

 педагогически проверки:

 • превантивни;
 • тематични;
 • текущи.

 административни проверки:

 • на училищната документация, свързана с учебния процес;
 • на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала; финансово-счетоводната документация;
 • проверки на социално-битовата и стопанската дейност;
 • проверка по спазването на:

      –     СФУК;

–        стратегия за управление на риска;

–        вътрешни правила за финансово управление и контрол;

–        правила за документообработване

–        правилника за вътрешния трудов ред в училището;

–        училищния правилник;

–        изготвените графици;

–        правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

–        седмично разписание;

 • проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН.

6.3. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.

7.Теми и график на заседанията на педагогическия съвет – приложение

 8.Интеграционни връзки

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

3.. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.

4.Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

6. Работа  със следните институции:

 • Център за гражданска защита;
 • Противопожарна охрана;
 • Детска педагогическа стая;
 • Център за подкрепа и личностно развитие.
 • Нестопански организации;
 • Музей на занаятите;
 • Общинска библиотека;
 • Медии
 • Читалище.

7. Съвместна дейност с:

 • полиция
 • здравни органи;
 • общинска администрация;
 • РУО на МОН;
 • училищно настоятелство;
 • обществен съвет;
 • спортни клубове и дружества;
 • педагогически консултативен кабинет;;
 • национален съвет по наркотични вещества;
 • център за обществена подкрепа
 • нестопански организации

8.Взаимодействие с родителите

 • Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство и обществения съвет.
  • Ангажиране на училищното настоятелство и обществения съвет при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на учебници, форми за извънкласна и извънучилищна дейност.
  • Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.
  • Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
  • Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
  • Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
  • Изготвяне на табло за информация на родителите.
  • Провеждане на родителски срещи:

9. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

1. Задачи:

* картотекиране на проблемни ученици с асоциални прояви;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа-

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

* работа чрез методите на психодрамата.

* изработване на портфолио на децата в риск

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията- план за посредничество при решаване на конфликти.

11.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

11. КУЛТУРНО  – МАСОВА И СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

 • Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси и фестивали в общината и областта.

     срок: по покана, представителни изяви                  отг.М.Куцарова, Комисия

 • ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.

           Да се изработи план за спортната дейност за учебната година.

    срок:м.септември                                               отг: класни ръкововодители

 • Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни алеи

срок: м. октомври – април                                            отг.Б. Мичева

 • Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време

срок: постоянен                                                               отг. Б. Мичева

 • Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното

време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.-изложби, конкурси, състезания: «Природата през моите очи», фотоизложба; »Български коледни обичаи и традиции» художествена изложба; „Мартениците в миналото и днес», Великденска изложба и др.

         срок: септември-април                                           отг.  кл. ръководители

  –  Участие в национални конкурси, викторини, състезания

    Срок: постоянен                                                               отг. учителите

     Съвместни дейности с детските градини – открити уроци, съвместни тържества и др.

срок.: Коледа, Първа пролет, Ден на детето                  отг. С. Пенчева

 • Организиране и провеждане на ежегодна рекламна  кампания с цел популяризиране на достиженията на училищния екип.

срок: постоянен                                                                          отг. Е. Калова

 • Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред родителите, обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби, медийни изяви, на уеб-сайта на училището и други.

срок: постоянен                                                                           отг. М. Макнев