Основни училищни документи

Стратегия за развитие на  ОУ „Иван Хаджийски“ 2016 – 2020 година 

Етичен кодекс

Годишна училищна програма за ЦДО на учебния ден 2016 – 2017 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието  в ОУ “Иван Хаджийски“ за учебната 2016-17г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ в ОУ „Иван Хаджийски”  гр. Троян

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ