ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Дубликати на издадени удостоверения за завършен клас, подготвителна група и завършен начален етап на основна степен на образование.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

Дубликати на издадени свидетелства за завършена основна степен на образование

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършена основна степен на образование

Декларация за обработка на личните данни съгласно уредбата на Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27.04.2016 година