ДЕЙНОСТИ

Изпълнение на иновацията по учебни години    2018/2019  година
Екипът планира и организира внедряването на взаимоучителния метод в 4., 5. 6. и 7-ми клас. Методът се въвежда в часовете по БЕЛ и по самоподготовка. Учениците се обучават да работят по взаимоучителния метод. Учениците започват да работят в малки групи от по двама, прилагайки метода. Постигане на по-висок успех при изходните нива и на НВО.  
2019/2020 година
Методът се утвърждава в часовете по БЕЛ и по самоподготовка и се въвежда и в часовете по математика 4., 5. 6. и 7-ми клас. Учениците започват да прилагат метода, работейки в по-големи групи (над двама). Динамиката на групата се измерва чрез социометричен анализ. Учителите провеждат демонстрационни открити уроци по метода, пред колеги и родители. Постигане на по-висок успех при входните и изходните нива и на НВО.
2020/2021 година
Методът се утвърждава в часовете по БЕЛ, математика и самоподготовка и се въвежда и в часовете по IT. Обхваща учениците от 1-ви до 7-ми клас. В часовете по самоподготовка в начален етап се включват родители, които прилагат метода. Измерването на динамиката на групата ще продължи да се измерва чрез социометричен анализ. В случай на неочаквани промени, при констатация на такива от екзаминатор или от учителя, методът се изключва временно от работата в часовете, или се свежда отново до работа в по-малки групи.
2021/2022 година 
Методът се утвърждава в часовете по БЕЛ, математика, IT и се въвежда в часовете по природни науки. Учениците са научават да прилагат метода, освен в малки групи, и в Мултилевъл „Класна стая“, където един по-голям или по-напреднал ученик влиза в ролята на учител. Екип от учители и ученици ще мултиплицира добрите практики в други училища. Участие и постижения на учениците в олимпиади и конкурси. Индикатор за измерване – въпросник за определяне на общата емоционална насоченост.