ЗА ИНОВАЦИЯТА

НАШАТА ИНОВАЦИЯ: БЕЛ-ЛАНКАСТЪРСKИ МЕТОД

Какво представлява Бел-Ланкастърския метод и как го прилагаме

Методът е базиран на това по-големите и (или) по-способни ученици да подпомагат в обучението по-малките и по-трудно справящите се деца.

Този тип обучение се приема  повече като получаване на съвети от приятел и това е една от причините да бъде толкова ефективно.

Този подход на обучение е центриран около ученика и гарантира индивидуална работа с всяко дете, взаимопомощ, взаимоконтрол и обмен на информация между децата, които популярните методи на обучение не позволяват. Подходът  включва и мониторинговата система за обратна връзка на различните йерархични нива на модела. 

Първоначално в ОУ „Иван Хаджийски“ Бел-Ланкастърският метод започна да се прилага в часовете по български език и литература и в часовете по самоподготовка при целодневната организация на обучение.

В редовните часове по български език и литература по-напредналите ученици  подпомагат по-трудно справящите се, от една възрастова група, в един клас.

Създадени са малки работни групи – „Тим“, в съответствие с доказаните позитивни ефекти на групово взаимодействие в малка група хора.

За целта често реорганизираме и учебната стая. По време на часовете учениците  сядат на тимове от 3 до 5. Един ученик е определен предварително от учителя за „наставник – асистент“. Именно той помага на другите от тима, когато имат затруднения при осмислянето на нова информация, при изпълнението и  решаването на задачи и на упражнения.

„Наставник – асистент“ е напътстван и подкрепян в процеса   от педагозите.

В часовете по самоподготовка Бел – Ланкастърският метод въведохме в по-класически вариант – по-големите ученици помагат  по-малките, след като предварително е получили указания от учителя. Предвид смесените възрастови групи при следобедните занимания, създадохме мултилевъл „Класна стая“. В нея един по-голям и /или/ по-напреднал ученик може да играе ролята на „наставник – асистент“ в група от повече деца.

Обучението чрез връстници или чрез деца от по-висока възрастова група (типично за взаимното училище) е метод, широко прилаган от обществени организации и асоциации по програми, свързани с Европейския съюз. Това е един от аспектите на съвременното приложение на новите образователни подходи в „ученик“ – центрираното обучение.