ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС за учебната 2021 / 2022 година

Начало на учебната година: 15.09.2021 г.

Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.  коледна
01.02.2022 г. – междусрочна 
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна за I – VII клас

2. Неучебни дни – официални празници

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. – Рождество Христово;

01.01.2022 г. – Нова година;
03.03.2022 г. – 3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник;
01.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

3. Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.  I – VII клас

4. Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

5. Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г.         VII клас(18 учебни седмици)

Учебното време през учебната година за учениците от 1 кл. – 3 кл. начало на учебната година 15.09.2021, край на учебното време 31.05.2022 г.

Учебното време през учебната година за учениците от 4 кл. – 6 кл. начало на учебната година 15.09.2021, край на учебното време 15.06.2022 г.

Учебното време през учебната година за учениците от  7 кл. начало на учебната година 15.09.2021, край на учебното време 30.06.2022 г.

Учебното време през учебната година за децата от подготвителна група на задължителното предучилищно образование  е в периода от 15 септември 2021 г. до 31 май 2022 г. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.  Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни 2022 г. до 14 септември 2022 г.

            I. График за организация на учебните занятия

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа и целодневна организация на учебната дейност.

Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч.

 За децата от подготвителна група на задължително предучилищно образование е организирано  целодневно обгрижване от учители в периода 7.00  – 19.00  часа.

Дневна организация на престоя на децата в подготвителна група на задължителното предучилищно образование при целодневна организация на обучението за учебната 2021 – 2022 година.

 Времево разписание Дейности
7.00 – 8.30 ♦  Прием на децата
♦  Занимания по интереси
♦  Сутрешно раздвижванe
8.30-8.50 ♦  Сутрешна закуска
9.00 – 9.30 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие( броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група)
9.30 – 9.40 ♦  Подвижни игри
9.40 – 10.10 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
/ броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група/
10.10 ♦  Mеждинна закуска
11.00 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
♦  Работа с малки групи деца 
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания 
♦  Сюжетни или друг вид игри 
♦  Игри на открито
12.00-13.00 ♦  Обяд
13.30 ♦  Следобеден сън
15.00-16.00 ♦  Подвижни игри
♦  Следобедна закуска
16.00-19.00 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие /най-много 1/
♦  Допълнителни  форми на педагогическо взаимодействие
♦  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
♦  Свободни занимания по интереси
♦  Индивидуални занимания с отделни деца
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания
♦  Изпращане на децата

Организацията е мобилна и варираща в засвисимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 
Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности. 
За времето от 9.00 до 11.00 ч. могат да бъдат организирани 3 регламентирани  педагогически ситуации със задължителен характер.

II. Дневна организация на учебния ден за учениците

Начало на учебният ден:  8.00 часа

Край на учебният ден 18.30 часа

Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание.

График на учебните часове:

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, а в  III  – VII клас  с продължителност 40 минути:

 

Учебен час I – II  клас III – VІІ  клас               
1. 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40             
2. 08.50 – 09.25 08.50 – 09.30               
3. 09.50 – 10.25 09.50 – 10.30               
4. 10.45 – 11.20 10.40 – 11.20               
5. 11.35 – 12.10 11.30 – 12.10               
6. 12.20 – 13.00               
7. 13.10 – 13.50                                     

 III. Междучасията се обявяват с училищния звънец, както следва:

I  и II клас:

Първи звънец     Втори звънец      Трети звънец                     Междучасие

7,55 часа                             8,00 часа                             8,35 часа                              15 минути

8,45 часа                             8,50 часа                             9,25 часа                              25 минути

9,45 часа                             9,50 часа                             10,25 часа                            20 минути

10,40 часа                           10,45 часа                           11,20 часа                            15 минути

11,30 часа                           11,35 часа                           12,10 часа

III – VII  клас

Първи звънец     Втори звънец                     Трети звънец                     Междучасие

7,55 часа                             8,00 часа                             8,40 часа                              10 минути

8,45 часа                             8,50 часа                             9,30 часа                              20 минути

9,45 часа                             9,50 часа                             10,30 часа                            10 минути

10,35 часа                           10,40 часа                           11,20 часа                            10 минути

11,25 часа                           11,30 часа                           12,10 часа                            10 минути

12,15 часа                           12,20 часа                           13,00 часа                            10 минути

13,05 часа                           13,10 часа                           13,50 часа                            10 минути

IV. График за организация на занятията при
целодневна организация на учебната дейност( ЦОУД)

Въведена е целодневна организация на учебната дейност(ЦОУД) – сформирани са 3 групи ЦОУД.

Обучението в ЦОУД се осъществява както следва:

за І – ІI клас/1-ва група/:

І-во занятие – 2 часа, от 12.10 ч. до 13.30 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 13.30 ч. до 14.50 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 14.50 ч. до 16.00 ч. – занимания по интереси

 за ІII – ІV клас/2-а група/:

І-во занятие – 2 часа, от 13.00 ч. до 14.20 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 14.30 ч. до 16.00 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 16.00 ч. до 17.20 ч. – занимания по интереси

за V – VI клас/3-а група/:

І-во занятие – 2 часа, от 13.50 ч. до 15.10 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 15.20 ч. до 16.50 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 17.00 ч. до 18.30 ч. – занимания по интереси

за VII клас/4-а група/:

І-во занятие – 2 часа, от 13.50 ч. до 15.10 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 15.20 ч. до 16.50 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 17.00 ч. до 18.30 ч. – занимания по интереси

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.