ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС за учебната 2020 / 2021 година

Начало на учебната година: 15.09.2020 г.

Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

2. Неучебни дни

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,

 просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

04.02.2021 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

31.05.2021 г. (07.06.2021) І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни

 дейности)

14.06.2021 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни

училища)

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Учебното време през учебната година за учениците от 1 кл. – 3 кл. начало на учебната година 15.09.2020, край на учебното време 07.06.2021 г.

Учебното време през учебната година за учениците от 4 кл. – 6 кл. начало на учебната година 15.09.2020, край на учебното време 14.06.2021 г.

Учебното време през учебната година за учениците от  7 кл. начало на учебната година 15.09.2020, край на учебното време 30.06.2021 г

Учебното време през учебната година за децата от подготвителна група на задължителното предучилищно образование  е в периода от 15 септември 2020 г. до 31 май 2021 г. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.  Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 1 юни 2021 г. до 14 септември 2021 г.

            I. График за организация на учебните занятия

Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа и целодневна организация на учебната дейност.

Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 19.00 ч.

 За децата от подготвителна група на задължително предучилищно образование е организирано  целодневно обгрижване от учители в периода 7.00  – 19.00  часа.

Дневна организация на престоя на децата в подготвителна група на задължителното предучилищно образование при целодневна организация на обучението за учебната 2020 – 2021 година.

 Времево разписание Дейности
7.00 – 8.30 ♦  Прием на децата
♦  Занимания по интереси
♦  Сутрешно раздвижванe
8.30-8.50 ♦  Сутрешна закуска
9.00 – 9.30 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие( броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група)
9.30 – 9.40 ♦  Подвижни игри
9.40 – 10.10 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
/ броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група/
10.10 ♦  Mеждинна закуска
11.00 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
♦  Работа с малки групи деца 
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания 
♦  Сюжетни или друг вид игри 
♦  Игри на открито
12.00-13.00 ♦  Обяд
13.30 ♦  Следобеден сън
15.00-16.00 ♦  Подвижни игри
♦  Следобедна закуска
16.00-19.00 ♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие /най-много 1/
♦  Допълнителни  форми на педагогическо взаимодействие
♦  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
♦  Свободни занимания по интереси
♦  Индивидуални занимания с отделни деца
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания
♦  Изпращане на децата

Организацията е мобилна и варираща в засвисимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 
Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности. 
За времето от 9.00 до 11.00 ч. могат да бъдат организирани 3 регламентирани  педагогически ситуации със задължителен характер.

II. Дневна организация на учебния ден за учениците

Начало на учебният ден:  8.00 часа

Край на учебният ден 18.30 часа

Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание.

График на учебните часове:

Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути, а в  III  – VII клас  с продължителност 40 минути:

 

Учебен час I – II  клас III – VІІ  клас               
1. 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40             
2. 08.50 – 09.25 08.50 – 09.30               
3. 09.50 – 10.25 09.50 – 10.30               
4. 10.45 – 11.20 10.40 – 11.20               
5. 11.35 – 12.10 11.30 – 12.10               
6. 12.20 – 13.00               
7. 13.10 – 13.50                                     

 III. Междучасията се обявяват с училищния звънец, както следва:

I  и II клас:

Първи звънец     Втори звънец      Трети звънец                     Междучасие

7,55 часа                             8,00 часа                             8,35 часа                              15 минути

8,45 часа                             8,50 часа                             9,25 часа                              25 минути

9,45 часа                             9,50 часа                             10,25 часа                            20 минути

10,40 часа                           10,45 часа                           11,20 часа                            15 минути

11,30 часа                           11,35 часа                           12,10 часа

III – VI  клас

Първи звънец     Втори звънец                     Трети звънец                     Междучасие

7,55 часа                             8,00 часа                             8,40 часа                              10 минути

8,45 часа                             8,50 часа                             9,30 часа                              20 минути

9,45 часа                             9,50 часа                             10,30 часа                            10 минути

10,35 часа                           10,40 часа                           11,20 часа                            10 минути

11,25 часа                           11,30 часа                           12,10 часа                            10 минути

12,15 часа                           12,20 часа                           13,00 часа                            10 минути

13,05 часа                           13,10 часа                           13,50 часа                            10 минути

IV. График за организация на занятията в ЦДО

Въведена е целодневна организация на учебната дейност(ЦДОУД) – сформирани са 3 групи ЦДО.

Обучението в ЦДО се осъществява както следва:

за І – ІI клас/1-ва група/:

І-во занятие – 2 часа, от 12.10 ч. до 13.30 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 13.30 ч. до 14.50 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 14.50 ч. до 16.00 ч. – занимания по интереси

 за ІII – ІV клас/2-а група/:

І-во занятие – 2 часа, от 13.00 ч. до 14.20 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 14.30 ч. до 16.00 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 16.00 ч. до 17.20 ч. – занимания по интереси

за V – VI клас/3-а група/:

І-во занятие – 2 часа, от 13.50 ч. до 15.10 ч. – oбяд. Организиран отдих  и физическа активност.

ІІ-ро занятие – 2 часа, от 15.20 ч. до 16.50 ч. – самоподготовка

ІІІ-то занятие – 2 часа, от 17.00 ч. до 18.30 ч. – занимания по интереси

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.