ПЛАН ЗА ТЕМИТЕ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

за учебната 2018 / 2019 година

м. СЕПТЕМВРИ

1. Избор на протоколчик.

2. Избор и приемане  формите на обучение.

3. Приемане на Училищен учебен план за I и V клас.       

4. Приемане на Годишния план на училището.

5. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред.

6. Запознаване с Плана за контролната дейност на Директора

7. Приемане на :

– актуализация на:

     –  Правилник за дейността на училището.

     –  План за безопасни условия за обучение, възпитание и труд /БУОВТ/.

     – Стратегия за развитие на училището през периода 2016-2020 г.

     – Плана за Защита при наводнения, бедствия, аварии и катастрофи

/ЗНБАК/.

– Седмично разписание;

– Дневен и седмичен режим, и варианти на обучение;

– щат и разпределение на часовете;

– групи по ФУЧ, ИУЧ и ПИГ;

– планове за работа на училищна комисия за борба с противообществеите прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/, БУОВТ и избор на комисии;

– график на учебното време;

– план за организация и провеждане на трети допълнителен час по ФВС.

8. Приемане на Постоянните комисии и Методическите обединения.

9. Обсъждане и приемане на групи по ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности  през учебната година.

10. Определяне на класните ръководители.

11. Обсъждане работата на ПИГ   – приемане на нови групи;

   – приемане на План и Програма за целодневна организация на учебния ден;

   – планиране на заседания на Педагогическия съвет за обсъждане резултатите от работата в ПИГ с цел  набелязване на мерки за ефективно приложение на модела.

12. Освобождаване на ученици от ФВС I срок

13. Приемане провеждане на самостоятелна форма на  обучение.

14. Организационни въпроси.

     м. ОКТОМВРИ

1.  Приемане на план за честване Празника на училището.

2. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

3. Приемане на плановете на Постоянните комисии и Методическите обединения.

4.  Обсъждане на резултатите от проведеното оценяване на входното ниво на учениците по отделните предмети..

5. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището.

6.   Обсъждане и приемане на график за провеждане на писмени класни работи през първия учебен срок.

 8. Информация за реализиране на седмокласниците.

     м. НОЕМВРИ

1. Тематичен педагогически съвет. ”Изработване портфолио на ученика” и практическо приложение.

2. Обсъждане резултатите от работата в ПИГ с цел  набелязване на мерки за ефективно приложение на модела – проблеми и начини за тяхното решаване.

3. Запознаване с Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

4. Запознаване с Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

5. Подготовка за Коледен базар.

     7. Организационни въпроси.

м. ДЕКЕМВРИ

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред в училището.

3. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с учениците.

5. Определяне на комисия за съставяне на седмичното разписание на часовете през втория учебен срок.

 6. Обсъждане на проблеми в учебната работа по предмети и насоки за тяхното преодоляване.

7.  Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинни отсъствия и нарушаване на вътрешния ред.

8. Насоки за подготовка и участие в олимпиади.

9. Организационни въпроси.

м. ЯНУАРИ

  1. Информация  за  работата  с  ученици с голям брой безпричинни отсъствия, застрашени  от  отпадане  и  учениците, които  са  на  ресурсно  подпомагане  в  училището.

  2. Предложение на ПС за условията и реда за завършване на първи учебен

срок за ученици в дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочни оценки,  съгласно чл. 118, ал.1 и ал. 6, т.2 от ЗПУО и Правилника за устройство дейността и вътрешния ред на училището.

   3. Състояние, проблеми  и  мерки  за  подобряване  на  материално-техническата  и  дидактическа  база  в  училището.

   4. Анализ  на  състоянието  на  училищната  документация.

   5. Приемане на график за общинския кръг олимпиади.

   7. Текущи въпроси.

м. ФЕВРУАРИ

1. Отчет на резултатите от Образователно-възпитателния процес през първия учебен срок и на дейността на постоянните комисии и методическите обединения.

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

3. Запознаване с докладите на класните ръководители за приключване на срока.

 4. Отчет на дейностите на комисиите за БКППМН, бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/ и МО.

5. Обсъждане дейността и резултатите от СИП и спортни дейности по ФВС.

6. Разглеждане нарушения на училищния правилник и предложения за наказания на ученици.

7. Обсъждане и приемане на график за писмени класни работи през втория учебен срок.

8.  Заниманията по интереси в ЦДО и мотивацията на учениците в групите за участие в състезания и конкурси.

9. Информация за здравословното състояние на учениците.

10. Отчитане на резултатите от работата  в ЦДОпрез първи учебен срок.

11. Приемане на седмичното разписание, графици.

12. Освобождаване на ученици от ФВС за втория учебен срок.

         м. МАРТ

1. Избор на учебници и учебни помагала /по предложение от преподавателите/.

 • Обсъждане на проблемите в урочната работа по учебни предмети и приемане на насоки за преодоляването им.
 • Оптимизиране на интеграционните връзки: „Семейство – училище”.
 • Анализ на провежданите извънкласни дейности.
 • Анализ на реализирането на дейностите по проекти /Твоят час/.
 • Определяне реда за прием на ученици в 1 клас.
 • Организационни въпроси.

м. АПРИЛ

1. Подготовка за Великденски базар.

 • Организиране на „Зелено училище” за учениците в начален етап.
 •  Запознаване с Наредбите за кандидатстване с прием след 7 клас.
 •  Готовност за НВО.
 •  Организационни въпроси.

      м. МАЙ

 1. Инструктаж на членовете на ПС във връзка с предстоящите НВО – 7 клас и ДЗИ – 12 клас.
 2. Определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.
 3. Приемане на график за провеждане на изпити за промяна на годишната оценка /Юнска сесия/.
 4. Предложения за награди на изявени учители и  ученици.
 5. Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.

   м. ЮНИ

 1. Отчет на резултатите от Образователно-възпитателния процес през учебната година и изпълнението на Годишния план на училището. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците.
 2. Отчет на резултатите от проведеното външно оценяване.
 3. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения.
 4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през учебната 2018/2019 година.
 5. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.