Прием в първи клас

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Наименование на административната услуга

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.
Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
 2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
 3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
 4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
  За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
  Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.
  Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.
  Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
 5. дете с трайни увреждания над 50 %;
 6. дете с един или двама починали родители;
 7. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
 8. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 9. дете от семейство с повече от две деца;
 10. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
  Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

Начини на заявяване на услугата.

Лично или чрез пълномощник

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Не се предоставя!

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

безсрочно

Такси или цени

Не се дължат такси

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Общинска администрация.
Регионално управление на образованието.
Министерство на образованието и науката.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

e-mail: iv_had1896@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи в училището подават заявление /по образец/ в сроковете, съгласно обявения график. Цялата процедура и документи за 2019-2020 учебна година са достъпни тук;
 • Заявление за кандидатстване за I клас по образец
 • Заявленията се подават в канцеларията и дирекцията на училището (2. етаж) със следното работно време: 08.00 – 17.00 часа;
 • Необходимите документи, съгласно посочените критерии се представят в оригинал за сверяване при подаване на заявлението.


ЗА ЗАПИСВАНЕ

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

Заявление за записване (свали от тук)

 • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
 • Акт за раждане на детето за сверяване – оригинал и ксерокопие;
 • Документите за съответните критерии за сверяване – оригинал и ксерокопие;


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

КАНЦЕЛАРИЯ: 0879319093

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ: 0888218526

E-MAIL НА УЧИЛИЩЕТО: iv_had1896@abv.bg