ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ ВЪВЕДЕ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ

Европейска комисия
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en

Европейският инструмент е по система SELFIE и служи за самооценяване на дигиталния потенциал на училището.

SELFIE  означава самодиагностика на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии. Инструментът е предназначен да помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване на учениците. С него могат да се очертаят областите, които функционират добре, онези, които се нуждаят от подобрение, както и това какви следва да бъдат приоритетите.

SELFIESELFIE събира анонимно мненията на учениците, учителите и училищните ръководители относно това как се използват технологиите в училище. Това се прави, като се използват кратки твърдения и въпроси и опростена скала на съгласие. Твърденията обхващат области, като например ръководните умения, инфраструктурата, обучението на учители и дигиталната компетентност на учениците.

В ОУ „Иван Хаджийски“ резултатите от SELFIE ще послужат за започване на дискусия за начина, по който технологиите са в помощ на преподаването, ученето и оценяването на учениците. Това ще помогне да се установят приоритетите и да се изготви план за действие и да се установят приоритети.“ – каза директорът Ралица Бенчева.

В област Ловеч система SELFIE се въвежда от тази година във всички иновативни училища и в още няколко избрани образователни институции.“ – обясни Минко Христов – старши експерт по организация на средното образование в Регионалния инспекторат на образованието – Ловеч.

Оценката по SELFIE се прави периодично с цел измерване на напредъка и установяване на областите, в които са необходими още действия. За учебната 2018-2019 година са предвидени три сесии.