ОУ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ“ – С ОЩЕ ЕДНА ИНОВАЦИЯ

Още една иновация въвежда през следващата учебна година ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян.

След въвеждането на Бел-Ланкастърския метод на преподаване, следващата ни иновацията е прилагане на компетентностен подход в обучението по технологии и предприемачество, с формиране на ключова предприемаческа компетентност по готварство и градинарство“ – обясни директорът Ралица Бенчева.

Целта на иновацията е формиране на ключова предприемаческа компетентност у учениците, ранно професионално ориентиране, изграждане на практически умения по кулинария и градинарство, възпитание на култура на здравословното хранене и екологична култура.

Така ще се осигури преход от знания към умения и ще се формира предприемаческа нагласа у учениците, способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения, реален практически контекст в обучението. Нагласа за приложение на наученото в конкурентна среда. Иновацията ще е форма на допълнителна  училищна общообразователна подготовка на учениците, с която да се създадат съвкупност от знания, умения, нагласи и отношения, чрез качествено /приложно, чрез преживяване/ учене и придобиване на практически опит по готварство и градинарство. Те ще са приложими във всяка една възраст. Ще направят реално ученето през целия живот. Ще се осигуряват връзка с пазара на труда. Ще се даде възможност за успешна социална изява и ще се намали рискът от социално изключване на ученици от маргиналните групи.