Седмично разпределение на педагогическо взаимодействие /педагогически ситуации/ в разновъзрастова подготвителна група за задължително предучилищно обучение от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии през периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г.