ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА

За трета поредна година започваме работа по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ .

Това е един от т. нар. „малки проекти“, защото не е свързан с голямо финансиране, но е за нас е важен. Програмата има устойчивост във времето, а това е съществено за проследяване развитието на учениците. Преди три години ОУ „Иван Хаджийски“ беше единственото в област Ловеч, което кандидатства и реализира този проект. Продължаваме и през тази учебна година, тъй като спецификата на нашето училище изисква пряко и много отговорно проследяване на личния напредък на учениците в образователния процес. Тези функции са иззети почти изцяло от учителите, за да компенсираме родителската ангажираност“ – сподели директора на училището Ралица Бенчева.

В същността си проектът е свързан със създаване на портфолио на всеки ученик – индивидуална папка с учебни материали и колекция от задания, доказващи усилията, прогреса и постиженията му. Участието на ученика при подбора на материалите за него и в създаване на критериите за оценка позволява то да бъде използвано като допълнително средство за оценяване, което предполага да се оцени не само конкретният резултат, но и процесът на учене. Чрез портфолиото не само се обогатява традиционната система за оценяване, но се усъвършенстват редица умения на ученика за подреждане и организиране на собствената им работа като част от  компетенциите на съвременния човек. Не на последно място то е средство, с което се приобщават родителите към проблемите в развитието на учениците, при това по начин, невъзможен с други типове оценяване. Стимулиращите функции на портфолиото предявяват изисквания не само към съдържанието, но и към и външния му вид. Съдържанието на ученическото портфолио дава богата информация за интересите и заложбите на ученика, за напредъка му в една или няколко предметни области за определен период от време, за индивидуалните му способности и умението му да преценява своята дейност и да я съотнеся към другите, за евентуалните специални нужди и пр. Събирането на тази информация е продължителен процес, който надхвърля взаимодействията в класната стая.