ПЛАН ПРИЕМ

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА 2021 – 2022 годинаПЛАН – ПРИЕМ ЗА 2020 – 2021 година

  1. Брой на паралелките/групи:

1.1 Подготвителна група 1 (една), разновъзрастова.

1.2 I клас – 1 (един).

1.3 V клас – 1 (един).

2. Брой на местата в паралелките:

2.1 Подготвителна група – 23 (двадесет и три).

2.2 I клас- 22 (двадесет и две).

2.3 V клас- 26 (двадесет и шест), с разширено изучаване на Технологии и предприемачество.

3. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

3.1 I – II клас – 1 (една) сборна група.

3.2 III-IV клас – 1 (една) сборна група.

3.3 V-VI клас – 1 (една) сборна група.

3.4 VIIА и VIIБ клас – 1 (една) група.